atıflar/referanslar

 1. Fatih Karagülle, Ara Nesil Romanında Sosyal Muhteva, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,  Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2004, s. 7.
 2. Sezai Coşkun, “Türkiye’deki Edebiyat Sosyolojisi Çalışmaları Üzerine Tespit, Tahlil ve Teklif”, Edebiyat Sosyolojisi (Ed. Köksal Alver), Ankara 2004,  Hece Yay., s .179.
 3. İhsan Işık, “Ahmet Hamdi Tanpınar”, Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi, C. III, Elvan Yayınları, Ankara 2004, s. 1705-1706.
 4. Fatih Tığlı, Ehlikeyfin Kitabı, Kitabevi Yayınları, İstanbul 2004, s. 247-274.
 5. Soner Gündüzöz, “Arapçada Kültür-Dil İlişkisi: Arapça’nın Yapılanması ve Algılanmasında Etkili Öğeler”, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, C. V (2005), nr. 2,  s. 217.
 6. Semih Vaner, (dir.) La Turquie, Paris 2005, Fayard, p. 590.
 7. Selçuk Çıkla, Cumhuriyet Düşüncesinin Kökleşmesinde Yusuf Ziya Ortaç’ın Yapıtlarının Yeri ve Önemi, Basılmamış Doktora Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,  Samsun 2005, s. 51.
 8. Mustafa Duman, Çay Kitabı, Kitabevi Yayınevi, İstanbul 2005, s. 49-50.
 9. Mehmet Akif Bal, Osmanlıdan Cumhuriyet’e Trabzonlu Simalar ve Trabzon’un Köklü Aileleri, Sarıcanlar Basım, İstanbul 2005.
 10. Fatih Sakallı, “Server Bedii’nin “Cumba’dan Rumba’ya”sı ‘Geleneksel Hayat İle Modern Hayat Arasındaki Gel Git’”, Türkbilig, 2005/9: 132-133.
 11. Ramazan Gülendam, Türk Romanında Kadın Kimliği (1946-1960), Salkımsöğüt Yayınları, Erzurum 2006, s. 8.
 12. Yusuf Ziya Sümbüllü, Kemal Tahir’in Romanları Üzerine Oluşumsal Yapısalcı Bakımdan Bir İnceleme, Atatürk Üviversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Erzurum 2006, s. 3-4.
 13. Nazire Erbay, Bahaeddin Özkişi’nin Hayatı, Sanatı ve Eserleri, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Erzurum 2007, s. 15.
 14. Nuran Dağlar, 1990-2000 Dönemi Edebiyat Dergilerinde Roman, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Denizli 2007, s. 163.
 15. Şerife Nihal Zeybek, Dinî Edebiyat Açısından Mavera Dergisi (1-80. Sayılar) İncelemesi, AnkaraÜniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2008, s. 10-11.
 16. Zehra Arslan,  Trabzon Türk Ocağı (1925-1931), Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek  Lisans Tezi, Trabzon 2008, s. 27.
 17. Orhan Kabataş vd., Kıbrıs Türk Edebiyatı II. Kitap, K. T. Eğitim Vakfı Yayınları, Ankara 2008, s. 296.
 18. Hülya Yaylalı Tosun, Cumhuriyet Dönemi Şiirinde Anne, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Edirne 2009, s. 191.
 19. Safiye Çelik, Edebiyat Sosyolojisi Bağlamında Mehmet Âkif Ersoy, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Elazığ 2009, s. 6-8.
 20. Ramazan Gülendam, “Asıl ‘Garip’: Âsaf Hâlet Çelebi”,  Turkish Studies, Volume 4 /1-II Winter 2009, s. 1185.
 21. Ahmet Cuma, “Edebiyat Sosyolojisi ve Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi – Sanat ve Bilimin Sınır Ötesi Etkileşimi”,  Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, nr. 22 / 2009, s. 81-94.
 22. Mustafa Safran-Ahmet Şimşek, “Tarih Yazımında Bir Sorun: Tarih ve Zaman İlişkisi”, Tarihin Peşinde, Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, nr. 1, 2009, s. 13.
 23. Ayşe Ertuş, Ayla Kutlu’nun Öyküleri Üzerine Bir İnceleme, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van 2009, s. 10.
 24. Enver Karataş, “Türkiye’de Kadın Hareketleri ve Edebiyatımızda Kadın Sesleri”, Turkish Studies, Volume 4 /8 Fall 2009, s. 1667.
 25. Sıla Akdeniz, Asaf Hâlet Çelebi Şiirlerinde Ara Konumda Fantastik, Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2010, s. 17, 44, 67.
 26. Selçuk Çıkla, Şair, Mizah Yazarı, Gazeteci Yusuf Ziya Ortaç, İstanbul 2010, Kitabevi Yayınevi, s. 131.
 27. Oğuz Karakartal, Kıbrıs’ta Türkiye Kültür Adamları ve Eserleri (1873-1974), İstanbul 2010, Doğan Kitap, s. 44.
 28. Emel Aydın, Orhan Veli’nin Şiirlerinde Öykü İzleri, Sait Faik’in Öykülerinde Şiir İzleri, Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir 2011, s. 30, 61.
 29. Zehra Yazbahar, “Afet Ilgaz’ın Romanlarında Kadın Sorunsalı”, Turkish Studies, Vol. 6/2 Spring 2011, p. 1066. 
 30. Emre Yıldırım, Modern Cumhuriyetin Kimlik Arayışları: Kayıp Kimliğin Peşinde Mavi Anadoluculuk Hareketi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Doktora Tezi, İstanbul 2012, s. 23.
  Tez Danışmanı
 31. Salih Okumuş-İdris Şahin, “Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Romanlarında Zaman ve Mekân Bağlamında Yabancılaşmanın Tezahürleri”, ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, C. III, Nr. 5,  Haziran 2012, s. 109, 112, 115.
 32. İbrahim Tosun-Ali Koç, “Fatih-Harbiye Romanına Edebiyat Sosyolojisi Açısından Bir Bakış”, Tunceli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, nr. 1, Yaz 2012.
 33. Yılmaz Irmak, “Rasim Özdeneren’in Çok Sesli Bir Ölüm Adlı Hikâyesine Edebiyat Sosyolojisi Açısından Bir Yaklaşım”, Dede Korkut Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, Yaz 2012, C. I, nr. 1, s. 77-78.
 34. Sebat Çelik, İngiliz Edebiyatında Toplumsal Cinsiyet (George Eliot’ın “Midlemarch” Romanı Örneği), İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Malatya 2013, s. 6, 10.
 35. Kemal Erol, “Kemal Tahir’in Köyün Kamburu Romanına Edebiyat Sosyolojisi Açısından Bir Bakış”, The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS), Volume 6, Issue 3, March 2013, p. 883-885, 890, 896.
 36. Ülkü A.Oğuzhan Börekçi, “İttihat ve Terakki Dönemi’nde Gazeteci Kimliğinin Hüküm Gecesi Romanında Görünümü”, Selçuk İletişim-Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, C. 8, S. 1 (2013), s. 213.
 37. Selami Çakmakcı, “Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “Bursa’da Zaman” Şiirinde “Zaman” ve “Rüya” Kavramları Üzerine Bir İnceleme”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C. 23, S.2, Elazığ 2013, s. 61. 
 38. Kemal Saylan, “Gümüşhane’de Dergiciliğin Tarihi ve İrfan Yolunda İlk Adım Dergisi”, History Studies, Vol. 5 Issue 4, Special Issue on Lausanne, July 2013, p. 209-210.
 39. Yakup Öztürk, “Hayatı ve Eserleriyle Ömer Faruk Akün’ün Edebiyat Tarihçiliği”,  TYB Akademi Dil, Edebiyat ve Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 3, nr. 7, Ocak 2013, s. 88, 102, 106.
 40. Bilgin Bakınç, Asaf Hâlet Çelebi’nin Şiirlerinin Kaynakları, İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2014, s. 72.
 41. Esra Polat Sabaş, Murathan Mungan’ın Öykü ve Romanlarında Kadın”, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Adıyaman 2014, s. 14.
 42. Ömer Solak, Edebiyat Biliminde Kuram ve Yöntem, Nobel Yayınevi, Ankara 2014, s. 79.
 43. İsmail Uygun, Cumhuriyet Dönemi Tarihî Romanları 1923-1946: “Eski” Kahramanların Yeni Söylemleri, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2014, s. 51.
 44. Gencer Gençoğlu, “Orhan Şaik Gökyay’ın Dede Korkut ve Rıza Mollof’un Köroğlu Destanları Örneğinde Türk Destan Geleneğinin Sosyolojik ve Poetik Çıkarımı”, Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 10/12 Summer 2015, p. 415.
 45. Özlem Bay Gülveren, “Edebiyat Sosyolojisi Bağlamında Toplumsal Gerçekliğin Edebi Esere Yansıması: “Safahat” Örneği”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi /The Journal of International Social Research,  C. 8 S. 39, Ağustos 2015, s. 58.
 46. Belma Canbay, “Edebiyatta Pazarlama ve Kişisel Markalaşma”, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi, Sayı 40 / Bahar 2015, s. 196.
 47. Muzaffer Kaya, “Le Sentıment D’etrangete Dans L’etranger D’albert Camus”, Turkish Studies, Volume 10/8 Spring 2015, p. 1618.
 48. Nuriye Çelik, “Michael Kohlhaas Üzerinden Adalet Sorgulaması: Onurlu Bir İsyan ile Bozgunculuk Arasındaki İnce Çizgi”, Sosyoloji Dergisi, 2014-2015, (31-32), s. 86.
 49. Z. Niliüfer Nahya, “Din, Büyü, Sanat, Efsane’nin Ardındaki Kuramlar ve Kuramcılar: Bir Paralel Okuma Denemesi”, Folklor/Edebiyat, C. 21, sayı: 82, 2015/2, s. 204.
 50. Derya Ünal, Elif Şafak’ın “Aşk” Romanı ile Ahmet Ümit’in “Bab-ı Esrar” Romanlarının Mukayesesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Afyonkarahisar 2015, s. 22.
 51. Nilüfer İlhan, “Edebiyat Sosyolojisi Açısından Abbas Sayar’ın Romanları”, C. XXI, Nr. 81, 2015/1, s. 108. 
 52. Türkan Erdoğan, “İmre Kentész’in Düşünce Dünyası, Romanları ve Holocaust”, Turkish Studies, Volume 11/2 Winter 2016, p. 419.
 53. Rana Senanur Doğan, Edebiyat Siteleri Çerçevesinde Sosyal Medya Edebiyatı, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2016, s. 24.
Share
Bu yazı akademik, atıflar/referanslar, makaleler ve diğer yazılar, sempozyumlar kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir cevap yazın